a prop

Per poder beneficiar-se de les ofertes a la pàgina web www.senderismoeuropa.com els aconsellem que coneguin les presents condicions generals de venda (CGV).

La realització de qualsevol tipus de serveis està reservada per als usuaris que hagin llegit prèviament aquestes CGV en la seva totalitat i les hagin acceptat sense reserves. Tot comanda implica la total acceptació de les CGV. senderismoeuropa.com es reserva el dret a modificar les presents CGV en tot moment, sense previ avís, sempre que aquestes modificacions no s'apliquin a les reserves acceptades prèviament per senderismoeuropa.com.

senderismoeuropa.com ofereix també productes i serveis de pàgines web o d'empreses col·laboradores. Les presents CGV, en aquest cas i segons el tipus de les prestacions podran ser completades o reemplaçades per les condicions específiques de dits col·laboradors. Aquestes Condicions Específiques, de les quals seran avisats pels col·laboradors, seran validades en el moment d'efectuar l'operació. Hauria d'acceptar aquestes Condicions Específiques imposades pels nostres col·laboradors i acceptar les condicions i limitacions de la responsabilitat relativa a la disponibilitat dels productes i serveis oferts. senderismoeuropa.com podrà delegar a empreses col·laboradores la prestació de serveis i la seva facturació al client, en tot cas el client serà informat prèviament a les condicions generals del viatge ofert de quina és l'empresa que s'encarrega de la prestació dels serveis i de la seva facturació, i serà aquesta la destinatària única de les possibles reclamacions. evidentment, senderismoeuropa.com és responsable de la correcta execució dels serveis propis prestats, tals com la correcta assessoria i la correcta tramitació de la reserva.

1. Inscripció i reserves.

1.1. Sol·licitud de pressupost.
Aquesta informació podrà ser sol·licitada telefònicament, via email o personalment al nostre despatx a Madrid capital mitjançant el formulari de sol·licitud de presupesto que es troba a la nostra pàgina web. Tanmateix disposa d'informació sobre preus en la pròpia pàgina web per calcular per si mateix el pressupost del viatge. Aquesta pàgina ofereix un preu orientatiu que haurà de ser confirmat per senderismoeuropa.com un cop ens remeti el formulari de sol·licitud de pressupost.

1.2. Sol·licitud de Reserva d'activitats.
La sol·licitud de reserva ha de fer com a mínim 60 dies abans de la data de sortida. No obstant això recomanem realitzar la reserva fins i tot amb més antelació a aquest termini per a tractar d'assegurar la disponibilitat de guia / instructor i poder optar a vols més econòmics. La reserva ha de fer via email mitjançant el formulari de reserva de places que trobarà a la pàgina web.

La mateixa serà gestionada pel nostre equip en un termini orientatiu de 3 1 5 dies (exceptuant els dies festius i de descans) a comptar de la recepció de l'email. Aquest termini és necessari per a la confirmació de la disponibilitat dels serveis sol·licitats davant els Proveïdors locals i la preparació del pla d'activitats atès que es tracta d'un pla a la mida de cada client. Passat aquest termini, si la sol·licitud és acceptada per senderismoeuropa.com, el Client rebrà l'informe detallat dels serveis sol·licitats, el seu preu, forma de pagament i condicions generals.

1.3. Confirmació de la reserva i terminis de pagament.
Un cop la reserva sigui confirmada per senderismoeuropa.com, el client disposarà de 5 dies per efectuar el primer pagament corresponent amb l'import dels serveis d'allotjament que hagi triat i que com a mínim és de 150,00 € per persona. Si es requereix el lloguer d'un vehicle per a trasllats del client i els seus acompanyants llavors també regeixen les normes de l'apartat 5.4.1. d'aquestes condicions generals sumant-se les dues quantitats en concepte de reserva.

L'import restant haurà de ser satisfet almenys 20 dies abans de l'inici de la prestació de serveis si s'opta pel pagament per transferència bancària. Si s'opta pel pagament en efectiu l'import restant, aquest pot realitzar-se com tard a l'arribada a l'aeroport de Sofia segons les condicions reflectides en l'apartat 2.2. d'Maneres de pagament.

Si no es compleixen els terminis de sol·licitud de reserva per part del client,senderismoeuropa.com no compromote a mantenir els preus pressupostats en el programa i podrà traslladar al client els sobrecostos de realitzar les reserves sense l'antelació que havia previst en hotels, lloguer de vehicles, activitats i qualsevol altre, la quantia serà comunicada al client per escrit.

Si voleu pagar per via bancària, rebrà una factura proforma amb el número del nostre compte bancari. Les comissions bancàries per la transferència han de ser pagades per vostè si les hagués. Un cop hàgim rebut l'import de la reserva en el nostre compte li enviarem la factura en un termini de 5 dies.

Reservant amb senderismoeuropa.com vostè estableix un contracte de serveis amb nosaltres, que es regirà per la llei búlgara.

1.4. Lliurament de documents (per exemple bitllets d'avió i / o bons).
Els seran enviats per correu ordinari o electrònic únicament després del pagament, a l'adreça indicada en el formulari de la reserva. senderismoeuropa.com no es responsabilitza pels errors comesos pels seus col·laboradors o proveïdors.

2. Preus i Pagament
Els preus es refereixen a un determinat nombre de serveis descrits en el resum detallat de cada pla d'activitats. per tant, aquells serveis que no estan inclosos expressament en el pla d'activitats aniran a càrrec del Client.

2.1. Validesa dels preus
Els preus varien notablement, segons el període de gaudi de les activitats, el nombre de participants, la política comercial de senderismoeuropa.com o de les companyies de transport. La divisa utilitzada és l'euro.

2.2. Maneres de pagament
El pagament es realitza en euros o en BGN (moneda búlgara) en funció de la manera de pagament utilitzat. Independentment de la forma de pagament triada pel client, sempre primaran els terminis en els quals el pagament s'ha de fer efectiu. En el moment de validació de la seva operació, podrà triar entre:

• Pagament per transferència bancària.
El pagament per transferència bancària es realitza al compte bancari que senderismoeuropa.com posseeix al banc “En primer banc d'inversió” amb seu a Bulgària. Els càrrecs de transferència aniran a càrrec del client.

• Pagament en efectiu.

El pagament en efectiu es pot realitzar personalment pel client presentant-se en el nostre despatx de Madrid o en una altra ubicació que així sigui acordada entre les dues parts dins de la Comunitat de Madrid.

En casos especials també és possible el pagament en efectiu després de l'arribada a l'aeroport de Sofia.

• Pagament per xec bancari.

El pagament per xec és possible. Els xecs han de ser nominatius, a nom de senderismoeuropa.com i enviats a la direcció de Madrid que li serà indicat. El seu pagament per xec es farà efectiu després de l'ingrés en el nostre banc. L'enviament dels xecs per qualsevol mitjà i la seva recepció per senderismoeuropa.com en el període estipulat és responsabilitat del client.

2.3. Revisió de preus
senderismoeuropa.com es reserva el dret de modificar els seus preus per reflectir els canvis significatius que es realitzin després de la realització de la reserva com poden ser:
• El cost del transport depèn i varia segons el preu del carburant.

• Les taxes aeroportuàries (taxes d'aterratge, embarcament, de desembarcament als aeroports, les quals són susceptibles a modificacions per les autoritats locals).

Les variacions en el cost del transport i de les taxes aeroportuàries es calcularan proporcionalment i si són d'aplicació dins dels serveis sol·licitats se sumaran a l'import total del preu dels serveis sol·licitats a senderismoeuropa.com.
• El preu de les divises, un cop facturada part dels serveis per senderismoeuropa.com en moneda estrangera.

• El preu de l'allotjament, relacionat amb el preu d'una inflació massa forta per esdeveniments imprevisibles.

En tot cas, el canvi dels preus pot dur a terme com a molt tard fins 30 dies abans de l'inici de la prestació de serveis per senderismoeuropa.com.

En cas d'un augment superior al 10 % sobre el preu total dels serveis a causa de un o varis dels motius assenyalats en aquest apartat 2.3, el client tindrà la possibilitat d'anul·lar la seva reserva i sense cap tipus de despeses podrà sol·licitar el reemborsament de les quantitats aportades a efectes de reserva, amb la condició de notificar la seva anul·lació a senderismoeuropa.com per escrit, almenys 20 dies naturals abans de l'inici de la prestació de serveis per senderismoeuropa.com. En cas de no respectar aquest termini, els seran aplicats despeses d'anul·lació, segons i com es preveu en les condicions generals.

2. 4. excepcions
De manera general i llevat que s'indiqui el contrari, no estan incloses en el preu: les assegurances, les excursions opcionals, les begudes i menjars, les propines, les despeses personals, les entrades a museus, monestirs i centres culturals, els serveis de telecadira i telecabina i en general tots els serveis que no estan expressament inclosos en el programa d'activitats enviat al client.

3. Drets i obligacions de les parts.

3.1. Per als serveis prestats per col·laboradors i proveïdors.

senderismoeuropa.com podrà subcontractar amb empreses proveïdores locals la prestació al client de qualsevol dels serveis que estimi oportú sempre que això no suposi un increment en el preu d'aquests serveis per al client ni suposi un menyscabament de la seva naturalesa o qualitat.
Llevat disposicions legals que regulin el contrari, vostè accepta que, en qualitat de simple intermediari senderismoeuropa.com no assumirà responsabilitat cap referent als contractes de venda o prestacions de serveis signats entre vostè i qualsevol dels col·laboradors i proveïdors de senderismoeuropa.com, sobretot pel que fa a que fa a la disponibilitat, la naturalesa, la qualitat, la quantitat dels Productes o dels Serveis venuts, seva conformitat, el seu lliurament o l'ús dels mateixos per la seva part. Per a qualsevol garantia relativa als productes i serveis del o dels col·laboradors i proveïdors, ha de tenir en compte directament les Condicions Específiques del o dels Col·laboradors i proveïdors en qüestió.

3.2. Per als serveis prestats directament i sense intermediaris per senderismoeuropa.com.
En aquest cas, senderismoeuropa.com s'esforçarà al màxim per garantir el normal desenvolupament del viatge i dels serveis. No obstant això, senderismoeuropa.com no es farà responsable en cas de canvis en els horaris, retards, cancel·lacions i altres variacions per casos fortuïts, casos de força major, segons la seva opinió, o per terceres persones alienes al subministrament dels serveis.

3.3. Per a tots els serveis
senderismoeuropa.com no es farà responsable per l'incompliment de serveis, sobretot en casos de ruptura dels productes o la no disponibilitat del producte o del Servei, per força major, per pertorbació o vaga general, parcial, sobretot dels serveis postals i en els mitjans de transport i / o de les comunicacions.

senderismoeuropa.com no acceptarà cap reclamació ni devolució en relació amb les fallades o la realització indeguda de la prestació del servei, provocats per vostè o pels seus acompanyants o per qualsevol acte de terceres persones alienes al subministrament, o per força major.

Llevat disposicions legals que regulin el contrari, senderismoeuropa.com no es responsabilitzarà amb els errors o les fallades de qualsevol dels seus Col·laboradors i Proveïdors.

3.4. senderismoeuropa.com es compromet:
• A proporcionar al client tots els serveis acordats dins el programa de serveis i pagats prèviament.
• senderismoeuropa.com es reserva el dret d'aplicar l'art. 5 de les presents condicions generals en cas de modificacions o d'anul·lacions dels serveis a prestar.
• senderismoeuropa.com es reserva el dret d'anul·lar la reserva, no prestar els serveis del programa i de retenir els pagaments efectuats sense responsabilitat cap si el Client no realitza el pagament o els pagaments en els terminis determinats, o no compleix amb les presents condicions generals.

3.5. El Client es compromet:
• A estar en possessió dels documents oficials exigits en vigor i d'acord amb la legislació en vigor del o dels països visitats.
• A pagar íntegrament el valor dels serveis a prestar per senderismoeuropa.com, seus col·laboradors i proveïdors segons les presents condicions generals.
• A respectar les lleis del país destí.

3.6. El client té dret:
• A transferir el seu Contracte a una tercera persona, segons l'art. 5.1. de les presents Condicions generals.
• A fer modificacions i anul·lacions, segons l'art. 5. de les presents condicions generals.

4. Responsabilitat de les parts i Garanties.
4.1. Limitacions de responsabilitat.
senderismoeuropa.com no es farà responsable per l'incompliment o el compliment parcial dels serveis a prestar per causes provocades per:
• El Client o els seus acompanyants.
• Accions de terceres persones alienes a senderismoeuropa.com.
• Forces majors - Per força major s'entén qualsevol esdeveniment aliè a les parts, de caràcter imprevisible i insuperable que impedeixi al client o als participants el rebre totalment o parcialment els serveis sol·licitats, o al fet que senderismoeuropa.com o els proveïdors de serveis implicats puguin executar totes o part de les obligacions previstes en el programa d'activitats

expressament, com a tals s'entenen els casos de: vaga dels mitjans de transport, del personal hoteler, o dels controladors aeris, vagues d'altres treballadors o patronals, manifestacions públiques, insurreccions, guerres civils o mundials, actes de terrorisme, presa d'ostatges, utilització d'armes, qualsevol prohibició aprovada per qualsevol autoritat governamental o pública, desastre natural, incendis i condicions meteorològiques adverses. D'aquesta manera, queda expressament acordat que la força major suspèn, per les parts, el compliment de les obligacions recíproques que fossin afectades per aquests casos. respectivament, cadascuna de les parts suportarà els càrrecs de totes les despeses que els corresponguin i que derivin dels casos de força major. per tant, els clients i els participants suportaran les despeses addicionals que puguin sorgir en cas de força major, per permetre la continuació del programa d'activitats, sense responsabilitat cap per part d'senderismoeuropa.com.

En cas d'incompliment o compliment parcial dels serveis per part de senderismoeuropa.com, esmentats en el programa d'activitats, aquest últim es compromet a compensar els clients per l'incompliment dels serveis o pels perjudicis respectius. L'import màxim de responsabilitat en aquests casos està limitat a un màxim del 100% del preu total.

senderismoeuropa.com es reserva el dret d'anul·lar la reserva i de prestar els serveis en qualsevol moment abans de l'inici de les activitats del programa, si el nombre mínim de participants no s'ha cobert (només per a les activitats on ha estat fixat un nombre mínim de participants previ a la confirmació de la reserva per part de senderismoeuropa.com). En aquest cas, senderismoeuropa.com retornarà els imports abonats al client. En els casos de força major, senderismoeuropa.com no es considerarà responsable per la no execució del programa d'activitats parcial o totalment i per tant els imports abonats no seran reemborsats al client.

senderismoeuropa.com no podrà ser considerada com a responsable en casos d'anul·lacions, retards o modificacions dels terminis i les condicions de la prestació de serveis que no depenen de la seva voluntat i sobretot:
• Retard, modificació i anul·lació de vols aeris per motius tècnics, meteorològics o altres.
• Anul·lació o finalització del viatge per part del client.
• Pèrdues, robatoris o danys de l'equipatge durant el viatge del client des d'Espanya o en els seus trasllats dins de Bulgària.
• Per als clients de nacionalitat espanyola és imprescindible posseir un document nacional d'identitat per viatjar a Bulgària així com recomanable portar amb si la targeta sanitària europea, ambdós en vigor. El Passaport és opcional dins de la UE . Les persones d'altres nacionalitats (fora de la UE) són responsables de la validesa dels seus documents i hauran informar-se sobre els tràmits administratius dels quals requereixin per visitar Bulgària.

Per als menors d'edat: per a tots els passos fronterers, tots els menors, independentment de la seva edat, ha d'estar en possessió d'un document nacional d'identitat o passaport personal, segons les destinacions. Es recomana encaridament que els pares els acompanyin i portin el llibre de família. Si el menor pretén sortir del territori espanyol en companyia d'una altra persona que no sigui un dels seus pares haurà, a més, disposar d'una autorització, per poder abandonar el territori espanyol, en vigor, expedida per l'Administració corresponent.

La informació que li proporcionem és útil tant per a vostè, com per als participants del viatge. Sigui quina sigui la seva nacionalitat, és responsabilitat seva demanar la informació pertinent, per exemple, en els consolats i les ambaixades dels països a visitar, sense oblidar, els països d'escales o de trànsit, sobre tràmits administratius i / o de sanitat durant la seva estada fora d'Espanya per a vostè i els seus fills menors d'edat, així com per a qualsevol altre participant del seu grup. Aquestes són les úniques administracions que els podran proporcionar la informació perfectament actualitzada i veraç. La realització d'aquests tràmits i les despeses que generin aniran al seu càrrec. i, causa de la seva incapacitat per no respectar vostè i / o qualsevol dels altres participants del seu grup les formalitats administratives i / o sanitàries en vigor a la Unió Europea, senderismoeuropa.com no es fa responsable de les conseqüències, i l'import de les quantitats pagades a senderismoeuropa.com en cap cas podrà ser reemborsat al client.

els demanem, de bona fe, que verifiquin la coincidència de les dades personals que figurin en la documentació del viatge (com poden ser les reserves de vols) amb els seus documents d'identificació personal i visats.

senderismoeuropa.com no es farà responsable de les possibles sancions i / o multes imposades, tant al client, com als participants del seu grup, com a resultat d'infringir les normes sanitàries i / o duaneres a Espanya, al país d'escala o al país de destinació, així com de les conseqüències que puguin derivar-se'n.

senderismoeuropa.com no es farà responsable, ni reemborsarà l'import dels bitllets d'avió ni de les quantitats pagades pels serveis als quals el client no es presenti a les data programada, quan el client no pugui embarcar per manca dels documents d'identitat personal i / o sanitària exigida per a la realització del seu viatge o per presentar documentació caducada.

4.2. La pàgina web senderismoeuropa.com
La Pàgina web i els mitjans de contacte que ofereix no han de ser utilitzats per a reserves especulatives, la falsa fraudulenta.

La difusió d'amenaces, dades difamatoris, pornografia, polítics racistes les, en general, de qualsevol informació il·legal queda totalment prohibida.

senderismoeuropa.com es reserva el dret, a denunciar aquests casos davant la Justícia, a denunciar l'usuari que les propagui, sense prejudicis de qualsevol reclamació per danys i perjudicis.

4.2.1. Informació publicada a la pàgina web
senderismoeuropa.com posa a la seva disposició a la seva pàgina web informació general que té com a objectiu únicament orientar-los en les seves recerques. La informació publicada pot ser errònia o modificada sense el coneixement de senderismoeuropa.com. Per aquesta raó és imprescindible consultar prèviament amb els proveïdors finals dels serveis, les ambaixades o les oficines de turisme en la destinació del seu viatge per verificar si la informació està actualitzada.

Senderismoeuropa.com no garanteix l'actualització de la informació publicada i posada a la seva disposició a la pàgina web, en particular, la relativa als tràmits i gestions dels passaports, visats i vacunes obligatòries. És de la seva responsabilitat informar-se i respectar les normes i les exigències, de conformitat amb el que preveu l'art.4.1. d'aquestes Condicions generals.

A més, tota la informació relativa als productes i serveis oferts pels nostres col·laboradors i proveïdors, incloses les característiques, les condicions de tarifes, imports, disponibilitat de productes i serveis és responsabilitat dels nostres col·laboradors i proveïdors que exerceixen el dret total sobre ells. senderismoeuropa.com s'esforçarà al màxim per tal d'obtenir dels seus Col·laboradors i Proveïdors la informació actualitzada, relativa als Productes i els Serveis oferts per ells a través de la pàgina web.

Per tant, la informació i les descripcions, incloent-hi textos, fotografies, gràfics, preus, tipus de descomptes relacionats amb els productes i els serveis comercialitzats directament pels col·laboradors i proveïdors es publiquen per senderismoeuropa.com a la pàgina web únicament a títol informatiu sense que senderismoeuropa.com garanteixi la seva actualització, seva exactitud, la seva veracitat o la seva pertinència.

4.2.2. Utilització de la pàgina web
senderismoeuropa.com no es fa responsable per la seva incapacitat d'accedir al lloc web o utilitzar-lo en qualsevol moment que sigui, ni de qualsevol interrupció d'aquest accés o ús, o defectes que els puguin impedir realitzar qualsevol operació.

senderismoeuropa.com no garanteix que el Lloc web estigui lliure de virus informàtics o altres anomalies que puguin causar danys o pèrdues d'informació en els seus equips.

Vostè declara conèixer les característiques i les limitacions d'Internet, especialment les seves prestacions tècniques, els temps de resposta per consultar, esbrinar o transferir dades i els riscos per a la seguretat en relació amb les comunicacions.

per tant, en cap cas senderismoeuropa.com serà responsable dels danys indirectes i / o no materials, previsibles o imprevisibles (incloent la pèrdua lucrativa o d'oportunitats…) causa de l'oferta i / o l'ús o la impossibilitat total o parcial d'utilitzar els serveis prestats en el Lloc web.

Finalment, senderismoeuropa.com no pot controlar cap dels llocs als quals reenvia informació a través d'enllaços i hipervincles, que existeixen només per facilitar la seva navegació o la seva informació, senderismoeuropa.com no es fa responsable del seu contingut.

senderismoeuropa.com es reserva el dret a denegar l'accés al Lloc web en qualsevol moment, sense previ avís. senderismoeuropa.com no garanteix que la informació sobre els productes, serveis i programari que es facilita en el Lloc web estarà lliure de defectes o d'errors, o que puguin ser corregits, o que el lloc funcioni sense interrupcions o fallades, ni que sigui compatible amb un maquinari o de configuració que no siguin expressament validats per senderismoeuropa.com.

senderismoeuropa.com no es fa responsable pels errors causats amb el programari de tercers que estiguin instal·lats en el Lloc web i que estiguin incorporats en ell.

El lloc pot contenir enllaços a altres llocs web de propietat i administrats per tercers. senderismoeuropa.com no té control sobre aquests llocs de tercers, ni relació amb ells, i no es fa responsable de l'exactitud, la integritat i la qualitat de la informació continguda en ells. El contingut d'aquests llocs no reprodueix els productes, serveis o informació proporcionada per senderismoeuropa.com. Qualsevol pregunta relacionada amb aquests vincles, haurà de ser dirigida a l'administrador o al web màster d'aquests llocs.

Tot internauta ha de tenir en compte que alguns motors de cerca poden trobar pàgines web d'informació no actualitzada, amb dates expirats, per la qual cosa es convida a l'usuari que no tingui en compte aquestes pàgines.

La comunicació de l'existència de llocs web o motors de cerca, i / o la possibilitat d'accés a ells, a través del nostre lloc, en cap cas responsabilitza senderismoeuropa.com.

4.2.3. capacitat
El lloc senderismoeuropa.com té com un dels seus objectius el ajudar-los en la recerca de productes i serveis relacionats amb viatges i activitats lúdiques, i fer les reserves apropiades o qualsevol altra transacció amb els col·laboradors.

Tot client de senderismoeuropa.com reconeix el seu dret i responsabilitat per contractar sota les següents condicions: ser major d'edat i no estar sota tutela. Vostè és l'únic responsable, pel que fa a l'econòmic, per l'ús del lloc, tant per vostè., com per tercers, inclosos els menors al seu càrrec. Vostè garanteix també la veracitat i l'exactitud de la informació proporcionada de vostè o dels seus acompanyants en aquest lloc.

L'ús fraudulent del servei de reserves en contra d'aquestes Condicions generals pot ocasionar la denegació immediata de l'accés als serveis oferts per senderismoeuropa.com.

4.2.4. fotos
Ens esforcem per millorar les nostres fotografies i il·lustracions publicades i perquè proporcionin una visió el més realista i veraç possible dels serveis oferts.

no obstant això, els informem, que les fotos i il·lustracions en les descripcions no són més que una simple il·lustració dels nostres serveis. Les fotografies es fan servir per senderismoeuropa.com únicament amb l'objectiu d'il·lustrar la categoria o el grau de la classe dels serveis però en cap cas la seva falta de veracitat o semblança amb la realitat es podrà prendre pel client com a motiu de reclamació o de devolució de quantitats de diners pagades a senderismoeuropa.com.

4.2.5. propietat intel·lectual
senderismoeuropa.com és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual relatius al Lloc web que li pertanyen o posseeix els drets d'ús d'acord amb el mateix.

L'accés al lloc no li concedeix cap dret sobre els drets de propietat intel·lectual en el lloc web i dels seus continguts, que segueixen sent propietat exclusiva de senderismoeuropa.com.

Els elements accessibles en el Lloc web, com ara textos, fotografies, imatges, icones, sons, vídeos, programari, bases de dades, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i altres drets propietat de senderismoeuropa.com.

Llevat que s'indiqui explícitament el contrari en el present document, vostè no podrà, en cap cas, reproduir, modificar, transmetre, publicar, adaptar, en qualsevol suport, per qualsevol mitjà que sigui, o explotar de qualsevol manera, ja sigui la totalitat o part del Lloc web sense el permís previ per escrit de senderismoeuropa.com.

senderismoeuropa.com es reserva tots els drets no concedits expressament en el present document, a l'Usuari, que no pot reclamar en cap cas el seu ús o benefici.

L'explotació o ús no autoritzat prèviament per senderismoeuropa.com de la totalitat o de part del Lloc web, podrà ser objecte d'acció apropiada per part d'Europa travel, sobretot d'una acció d'infracció i denúncia davant els òrgans jurisdiscionales competents.

La inclusió d'enllaços d'hipervincles o menció d'altres llocs web aliens a senderismoeuropa.com en qualsevol part del lloc web està prohibida sense previ permís per escrit de senderismoeuropa.com.

5. Procediment per a la modificació o anul·lació de la reserva de prestació de serveis.
Cada part té dret a sol·licitar una modificació o anul·lació de la reserva de prestació de serveis a causa de canvis bàsics en les circumstàncies en què s'hagi celebrat la reserva.

5.1. Per petició del Client
Qualsevol modificació o anul·lació ha de ser notificada per escrit via email a senderismoeuropa.com a la següent adreça: info@senderismoeuropa.com sol·licitant una confirmació de lectura

Qualsevol modificació o anul·lació de la reserva serà efectiva després de la confirmació per senderismoeuropa.com en un termini de 72 hores a partir de la recepció de la notificació. No obstant això senderismoeuropa.com, no podrà garantir la viabilitat del canvi sol·licitat.

Tota modificació en l'expedient, abans de la sortida suposa una despesa de 150 € a càrrec del client.

Aquestes despeses s'afegiran a les despeses supòsits i exigits pels proveïdors i en aquest cas, el client serà informat abans de la realització de la modificació.

Algunes modificacions es tracten com una anul·lació seguida d'una operació nova de tal manera que no causi despeses d'anul·lació.

El client podrà transferir la seva reserva (exclosos els contractes d'assegurances i de vols aeris) a tercers, sempre que fa a senderismoeuropa.com seguint el procediment descrit anteriorment, com a molt tard 20 dies abans de l'inici del viatge, indicant expressament el nom i el domicili del beneficiari i del o dels participants en el viatge, acceptant ells les mateixes condicions que ell per els serveis sol·licitats (en particular per als nens que han d'estar dins el mateix grup d'edat). El titular i el beneficiari són els responsables del pagament de l'qualsevol import pendent i dels costos addicionals derivats de la transferència.

5.2. Per petició de senderismoeuropa.com
Si senderismoeuropa.com realitza una modificació bàsica en el programa d'activitats o en les condicions de prestació dels seus serveis, està obligada a informar immediatament al Client. El Client declara que els números de telèfon, correus electrònics i correu postal aportats a Europa travel poden ser utilitzats per senderismoeuropa.com com a via de transmissió ràpida d'aquesta informació, així com per a qualsevol altre tipus de correspondència.

El client disposa d'un termini de 3 dies a comptar de la recepció de la informació de modificació de l'expedient per acceptar o denegar aquesta modificació. Un cop transcorregut aquest període sense la recepció de cap resposta o observació, les modificacions són acceptades automàticament. L'acceptació de les noves condicions s'aplicarà llavors a l'expedient.

En cas de no acceptació de les modificacions pel client, senderismoeuropa.com es compromet a oferir una alternativa de qualitat similar. Si el client rebutja aquesta nova proposta, la reserva s'anul·la sense tenir l'obligació de pagar els imports restants esmentats en l'expedient. senderismoeuropa.com es compromet a retornar les quantitats ja pagades dins dels 14 dies a partir de la data de recepció de la notificació de denegació per part del client.

El canvi per part de senderismoeuropa.com d'hotel, restaurant, mitjà de transport, visita o activitat per una altra de la mateixa categoria o superior sense canviar el preu, no es considerarà una modificació bàsica de l'expedient.

5.3. Despeses de gestió
Les despeses de gestió d'un expedient són de 30% de l'import total amb un mínim de 150 €, que es retenen per senderismoeuropa.com en cas d'anul·lació, independent de la data d'anul·lació.

5.4. Despeses d'anul·lació
Les despeses d'anul·lació varien en funció dels proveïdors que participin en la prestació de serveis. Seguint les condicions específiques de cada servei, s'apliquen les despeses indicades a la taula més avall.

5.4.1. Imports referents únicament al lloguer d'un vehicle per a trasllats.
En efectuar la reserva es requereix un dipòsit del 30% del total. Aquest import serà retingut per senderismoeuropa.com en cas d'anul·lació de la reserva, independentment del termini.

5.4.2. Import referent a la reserva d'hotels o altres tipus d'allotjament, guies turístics, instructors, activitats turístiques, esportives i / o culturals, etc..

• Per a tota anul·lació influeix:

Temps abans de l'inici de la prestació de serveis Percentatge retingut per senderismoeuropa.com del preu total Import mínim retingut
més de 30 dies 30% 150 €
de 30 1 16 dies 40% 150 €
de 15 1 11 dies 50% 150 €
de 10 1 3 dies 80% 150 €
menys de 3 dies 100% 150 €

5.4.3. Imports referents a viatges (incloent vols xàrter o vols regulars a un preu especial).

Per a tots els tipus de vols xàrter i de vols regulars, subjectes al pagament íntegre del seu import el dia de la reserva, així com en altres vols que estan subjectes a condicions especials, les despeses a pagar són el 100% del preu del viatge, en tots els casos sense excepció.

5.4.4. Per a totes les fórmules
En cas de no presentar-se o presentar-se fora de l'hora establerta en el lloc de la trobada, se li cobrarà el 100% de l'import de l'expedient. Les despeses de gestió en cas d'anul·lació són del 30% com a mínim, no sent reemborsables (amb un mínim de 150 €), aplicant sempre les quanties que reflecteix la taula de l'apartat 5.4.2.

En cas d'interrupció del programa d'activitats per part del client, no serà reemborsat cap import. Si el client ha adquirit una assegurança opcional que cobreix la interrupció del viatge, ha de complir amb els termes d'anul·lació que figuren en les condicions generals i particulars de la pòlissa de l'assegurança.

Quan vostè ha contractat una assegurança d'anul·lació amb una asseguradora, li recordem que és vostè l'únic responsable d'informar directament a l'asseguradora de l'anul·lació o de qualsevol altre inconvenient en les condicions i terminis establerts a la pòlissa.

6. Disposicions relatives a les característiques dels serveis a prestar.
6.1. Riscos
El Client declara conèixer els riscos i els contratemps associats a la naturalesa d'algunes activitats (d'aventura, esportives, …)

6.2. Condicions físiques i estat de salut
El Client i els seus acompanyants declaren estar en bones condicions físiques i no tenir problemes de salut que a priori puguin impedir la realització de les activitats. En cas que les condicions físiques o l'estat de salut del client o els seus acompanyants impedeixi realitzar en part o en la seva totalitat alguna de les activitats programades, Europa travel no es responsabilitza de les conseqüències que això comporti pel que fa a despeses generades o temps perdut o modificació del programa d'activitats.

6.3. L'autoritat del Guia / Instructor.
El Client accepta l'autoritat i les decisions del Guia / Instructor – que representa senderismoeuropa.com. Si el guia / instructor considera que certes situacions, encara que estiguin incloses en el programa pot posar en perill al grup o a qualsevol altra persona, podrà modificar o evitar aquestes pràctiques, sense que sigui objecte de cap reclamació per part del client.

7. Demandes i reclamacions
7.1. Procediment de reclamació
Les reclamacions de caràcter comercial o les relacionades amb la qualitat dels serveis prestats hauran de ser enviades dins dels 7 dies després de la finalització de la prestació de serveis, 1 senderismoeuropa.com, mitjançant carta certificada i amb justificant de recepció a l'adreça del seu domicili social que és la següent:

c / Castell Ztvetna 5, entrada A, planta 1, oficina 1. 1421 Sofia (Bulgària).

Les despeses postals d'aquesta comunicació són per compte del client.

Tenint en compte els terminis necessaris per a transmetre el correu a la seu, també s'haurà d'advertir senderismoeuropa.com per correu electrònic a la següent adreça: info@senderismoeuropa.com sol·licitant una confirmació de lectura. La comunicació via email legalment no eximeix de realitzar la preceptiva reclamació via postal i en cas de no ser rebuda aquesta en el nostre domicili social, la comunicació via email podrà no ser tinguda en compte per senderismoeuropa.com.

Després d'aquest període, cap reclamació serà tramitada.

A més, s'acceptaran reclamacions, sempre que la seva motiu s'hagi transmès via email a senderismoeuropa.com durant la prestació de serveis, amb l'objectiu que senderismoeuropa.com tracti de remeiar per limitar els danys soferts.

Si els terminis i les condicions de reclamació s'han complert, senderismoeuropa.com es compromet a respondre en un termini de 15 dies des de la recepció de la reclamació en el seu domicili social.

senderismoeuropa.com no acceptarà cap reclamació per qualsevol pèrdua, dany o robatori de maletes, roba o articles personals que romandran sota l'exclusiva supervisió del propi client durant la seva estada, ni per les conseqüències que aquests perjudicis comportin per al client. Només l'equipatge facturat per una companyia aèria està assegurat i únicament durant la durada del transport, segons les condicions establertes per les companyies utilitzades o el contracte d'assegurança que s'hagi contractat i en tot cas serà el client l'únic responsable d'informar o reclamar a aquestes companyies en cas de patir algun perjudici.

Qualsevol reclamació relativa a la prestació de productes o serveis oferts per senderismoeuropa.com han de ser dirigides a senderismoeuropa.com pels mitjans citats anteriorment, excepte en els següents casos quan s'estableix al col·laborador o proveïdor de senderismoeuropa.com com l'únic destinatari de les reclamacions:

Totes les reclamacions relatives a les operacions amb Productes o Serveis prestats directament per Col·laboradors i Proveïdors seran transmeses directament al col·laborador o proveïdor en qüestió. Per exemple les reclamacions relacionades amb els productes o serveis prestats per: hotels o altres tipus d'allotjament, empreses de lloguer de vehicles o de material esportiu, empreses de transport, agències de viatges, prestació de serveis de guia turístic, i altres, han de tenir com a destinatari aquestes empreses, sent el client l'únic responsable d'informar o reclamar a aquestes companyies segons les condicions que cadascuna d'elles tinguin per a això.

7.2 Resolució de conflictes

Totes les controvèrsies que sorgeixin entre el client i senderismoeuropa.com seran resoltes amistosament entre les parts en la mesura del possible.

A falta d'acord, l'assumpte serà portat per la part que ho estimi oportú davant el tribunal competent de Sofia, a Bulgària, que dictaminarà segons la legislació búlgara vigent en aquell moment.

anar a dalt